بررسی امکان استفاده از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با هدف جایگزینی برداشت زمینی