تهیه نقشه پوشش گیاهی با استفاده ازفناوری سنجش از دور و داده های ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: استان قم)