گزارشی از پایش تغییرات پوشش گیاهی استان زنجان با استفاده از تکنیک سنجش از دور