مکانيابی مناطق آسيب پذير در اثر وقوع سيلاب ها با استفاده از فناوری سنجش از دور و داده های ماهواره ای چندطيفی (مطالعه موردی: شهرکهک و روستای فردو استان قم)