اندازه گیری میزان فرونشست با استفاده از GPS و تصاویر راداری (منطقه مورد مطالعه دشت همدان)