شناسایی محدوده های کشت برنج با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل-1 (منطقه مورد مطالعه: استان مازندران)