بررسی روش های آستانه گذاری نرم و سخت در تبدیل موجک با محاسبه واریانس نویز با استفاده ازنرم(Norm) در کاهش نویز اسپکل