بررسی و ارزیابی انواع الگوریتم های بهینه سازی در ترکیب بهینه ترم های توابع کسری وابسته به زمین