شناسایی مناطق امیدبخش معدنی ورقه یکصدهزار طارم، با استفاده از داده های ماهواره ای، مغناطیس هوایی و ژئوشیمی در سامانه اطلاعات جغرافیایی