شناسایی و تفکیک زون های آلتراسیون مرتبط با ذخیره طلای اپی ترمال زراختران با استفاده از تحلیل داده های ماهواره ای Ladsat8 به روش Band Ratio و LS-Fit