داوران
  1.  سیدفتح اله ساجدی
  2. سمیه پورباقر
  3. الهام پورمهابادیان
  4. پرویز اکبری
  5. علی قمری
  6. شعیب کاسه گر محمدی
  7. محمد مؤیدی
  8.  سارا خدادادی فر
  9.  محسن پرویز
  10.  صادقی حبیب آباد