اعضای هیئت تحریریه
  1. سید فتح اله ساجدی
  2. سمیه پورباقر
  3. الهام پورمهابادیان
  4. پرویز اکبری
  5. علی قمری
  6. شعیب کاسه گر محمدی