اعضای هیئت تحریریه

سردبیر:

دکتر سید فتح اله ساجدی:

هیات علمی و دانشیار پایه 16 گروه مهندسی عمران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیئت تحریریه:

سمیه پورباقر:

دکتری معماری

الهام پورمهابادیان:

دکترای تخصصی شهرسازی

پرویز اکبری:

دکترای تخصصی شهرسازی

علی قمری:

دکتری عمران - سازه دانشگاه علم و صنعت

شعیب کاسه گر محمدی:

دکتری تخصصی معماری